!-- End Header -->

Executive Office

Management

SAINT JOSEPH SAKONNAKHON

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

News

Public Relations

Image

  นโยบายการศึกษา
  "เรียนดี มีความสุข"

  ของกระทรวงศึกษาธิการ


  กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ๑๐ ข้อ ได้แก่

  ๑. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
  ๒. จัดการเรียนรู้ประวัติศ่าสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย
  ๓. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย
  ๔. ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหา ความรู้และต่อยอดองค์กรค์ความรู้ที่สูงขึ้น
  ๕. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ๖. จัดการศึกษาแบบองค์รวม
  ๗. จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
  ๘. เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา
  ๙. เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
  ๑๐. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

News

Public Relations

Image

  การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการศึกษา
  สู่การปฏิบัติในบริบทพื้นที่

  ของโรงเรียนเอกชน


  จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  ๑.๑ การเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
  ๑.๒ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
  ๑.๓ สร้างและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ด้วยสื่อ เทคโนโลยีและวิธีการที่หลากหลาย
  ๑.๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม จริยธรรมและกิจกรมประชาธิปไตย
  ๑.๕ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญ ประโยชน์ รักษาดินแดน จิตอาสา ชุมชน ชมรม)
  ๑.๖ สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการ Coaching ตลอดจนการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ
  ๑.๗ จัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทุกที่ ทุกเวลา (ANYWHERE ANYTIME)ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและวิธีการที่หลากหลาย
  ๑.๘ เสิรมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
  ๑.๙ จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเอกชน

Saint Joseph Sakonnakhon

กิจกรรมโรงเรียน เดือน มีนาคม 2567

Saint Joseph Sakonnakhon

กิจกรรมโรงเรียน เดือน ธันวาคม 2566

Activity

Saint Joseph School --> [March]

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรม พิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566


Image
VDO facebook
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรม พิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566


Image
VDO facebook
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 30


Image
VDO facebook
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 30


Image
VDO facebook
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

ภาพบรรยากาศวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2566


Image
VDO facebook
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม 60 ปี ครูดีศรีเซนต์ยอฯ ครูกลิ่นสุรีย์ ไชยทองศรี, ครูศิริพร ศิริพันธ์, และครูอรวรรณ เทอำรุง


Image
VDO facebook
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

ภาพบรรยากาศ พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อขอพรพระเจ้า ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2567


Image
VDO facebook

Activity

Saint Joseph School --> [February]

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดงานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาไทย ใฝ่เรียนรู้โครงงาน สานฝันปั้นอาชีพ (SJS Open house 2024: Learning is infinite)


Image
VDO facebook
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดงานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาไทย ใฝ่เรียนรู้โครงงาน สานฝันปั้นอาชีพ (SJS Open house 2024: Learning is infinite)


Image
VDO facebook
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเดินทางไกลและกิจกรรมผจญภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6


Image
VDO facebook
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2567

ทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566


Image
VDO facebook
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ช่วงเช้า)


Image
VDO facebook
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ภาพบรรยากาศ (1) กิจกรรมวันวาเลนไทน์ประจำปีการศึกษา 2566


Image
VDO facebook
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนระดับปฐมวัย


Image
VDO facebook
วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ภาพบรรยากาศ พิธิบูชาขอบพระคุณเพื่อขอพรพระเจ้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567


Image
VDO facebook

Activity

Saint Joseph School --> [January]

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2567


Image
VDO facebook

Activity

Saint Joseph School --> [December]

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566

ภาพบรรยากาศงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลวันคริสต์มาส 2023 (ภาพบรรยากาศ)


Image
VDO facebook
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566

ภาพบรรยากาศงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลวันคริสต์มาส 2023 (การแสดง)


Image
VDO facebook
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566

ภาพบรรยากาศงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลวันคริสต์มาส 2023 (พิธีเปิด)


Image
VDO facebook
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเซนต์ยอแซฟสัมพันธ์


Image
VDO facebook
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

ภาพบรรยากาศเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 19


Image
VDO facebook
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

ภาพบรรยากาศพิธีการเปิด - เสก ห้องประกอบการและสนามเด็กเล่น


Image
VDO facebook
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ


Image
VDO facebook

Saint Joseph Sakonnakhon

กิจกรรมโรงเรียน

Saint Joseph Sakonnakhon

VDO กิจกรรม กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566

Activity

Saint Joseph School --> [November]

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2023 (พ.ศ. 2566) เสน่ห์แห่งสีสัน เทศกาลแห่งศรัทธา


Image
เปิดดู facebook
วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2566

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันสมเด็จพระธีรราชเจ้า


Image
VDO facebook
วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน 2566

ภาพบรรยากาศการเดินพาเหรดของวงดุริยางค์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ในกิจกรรมการเดินพาเหรดเซนต์ยอแซฟเกมส์


Image
เปิดดู facebook
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566


Image
เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566


Image
เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ณ อาคารเซนต์ยอแซฟฮอลล์


Image
เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

โดยคุณพ่อวิโรจน์ โพธิ์สว่าง คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้


Image
เปิดดู facebook

Activity

Saint Joseph School --> [October]

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566

ภาพบรรยากาศการอบรม การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)


Image
เปิดดู facebook
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่8 ประจำปีการศึกษา 2566


Image
เปิดดู facebook

Activity

Saint Joseph School --> [September]

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง ครั้งที่ 4


Image
เปิดดู facebook
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

ภาพบรรยากาศพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน DARE


Image
เปิดดู facebook
วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2566

ฉลองวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อผู้จัดการ
คุณพ่อเด่น ช่วยสุข


Image
เปิดดู facebook
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ให้แก่นักเรียนโดยจัดตารางให้นักเรียนเข้าใช้ห้องพหุปัญญา(ห้องสมุด)


Image
เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566

กิจกรรมวันศุกร์ต้นเดือน ประจำเดือนกันยายน พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566

กิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ประจำเดือนกันยายน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเปิดดู facebook

Congratulations

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

News

Public Relations

Image

  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

  ตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 English & Chinese Camp 2023

 • โดยเปิดสอนในหลักสูตรปกติ หลักสูตร IEP
 • หลักสูตรภาษาจีนและหลักสูตรดนตรีพัฒนา EQ
 • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ห้องเรียนและห้องสื่อต่าง ๆ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้อง สนใจสมัครเรียนติดต่อที่ห้องธุรการ-การเงิน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

News

Public Relations

Image

  ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม

  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน English & Chinese Camp 2023

 • ในวันที่ 9-12 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 • โดยในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 เป็นค่ายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • และวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 เป็นค่ายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Portfolio

ตารางสอบนอกตาราง - ในตาราง ภาคเรียนที่ 1 / 2566 [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]

 • ทั้งหมด
 • ตารางสอบนอกตาราง
 • ตารางสอบ ป. 1 - 6
 • ตารางสอบ ม. 1 - 3

Academic skills competition

การเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ [ วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2566]

Outstanding award

Executive

ผู้บริหารเข้ารับป้ายโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

Outstanding award

Executive - Teacher - Student

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครขอแสดงความยินดีกับ

 • : เด็กหญิงเด็กหญิงเอมิกา คำชมภู
 • : ที่ได้รับมอบเกียรติบัตร ที่กระทรวงวัฒนธรรม

เนื่องด้วยได้ร่วมเดินแบบผ้าครามสกลนครและร่วมกิจกรรมกับทางวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครค่ะ วันพฤหัสบดี ที่ 24 ส.ค.2566

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ

 • : 1. เด็กหญิงปัณฑิตตา ใยวังหน้า
 • : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดเรียงความ ระดับประถมศึกษา
 • : 2 เด็กหญิงเด็กหญิงมนสิชา ติ้วคะลา
 • : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดเรียงความ ระดับประถมศึกษา
เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยนางศิรดา มะลาสาย วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ชั้น 2

ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เ

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครขอแสดงความยินดีกับ

 • : ด.ช.ชัยชาญณรงค์ พุ่มพวงศิลปชัย
 • : ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเกม 24 ระดับประถมศึกษา
 • : เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมภาค ประจำปีการศึกษา 2566
 • : ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

Activity

Saint Joseph School --> [September]

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง ครั้งที่ 4


Image
เปิดดู facebook
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

ภาพบรรยากาศพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน DARE


Image
เปิดดู facebook
วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2566

ฉลองวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อผู้จัดการ
คุณพ่อเด่น ช่วยสุข


Image
เปิดดู facebook
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ให้แก่นักเรียนโดยจัดตารางให้นักเรียนเข้าใช้ห้องพหุปัญญา(ห้องสมุด)


Image
เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566

กิจกรรมวันศุกร์ต้นเดือน ประจำเดือนกันยายน พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566

กิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ประจำเดือนกันยายน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเปิดดู facebook

Saint Joseph

Electronic books

ถวายเทียนเข้าพรรษา

ปีการศึกษา 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ปีการศึกษา 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

ปีการศึกษา 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง

ปีการศึกษา 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่

ปีการศึกษา 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรม แต่งตั้งประธานนักเรียน

ปีการศึกษา 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรม วันไหว้ครู

ปีการศึกษา 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ปีการศึกษา 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Saint Joseph Sakonnakhon

VDO กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

Activity

Saint Joseph School --> [August]

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566

การประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง ครั้งที่ 4เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

ภาพบรรยากาศการใช้ห้องสมุด ( นักเรียนทุกระดับชั้น)เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

ภาพบรรยากาศ”การมอบเกียรติบัตรวันวิทยาศาสตร์”
-----เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

ภาพบรรยากาศ”การประกวดชุดแฟชั่นรีไซเคิล”เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัยเปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

ภาพบรรยากาศ “การแสดงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ”เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

ภาพบรรยากาศ “การแสดงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ”เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

ภาพบรรยากาศ “การแข่งขันกีฬา E-Sport”เปิดดู facebook

--

--

--

Saint Joseph Sakonnakhon

VDO คู่มือการใช้งานโปรแกรม ปพ. 5

Saint Joseph

Link

Ministry of Education

-------------------------------------------------------------------------

กระทรวงศึกษาธิการ - MOE

KSP Self-service

-------------------------------------------------------------------------

คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

NSTDA

-------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช ...)

OBEC Channel

-------------------------------------------------------------------------

รับชมสื่อการเรียนการสอนที่มีสาระและมีคุณภาพ

NIETS

-------------------------------------------------------------------------

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

DLIT

-------------------------------------------------------------------------

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)

Contact

Contact Us

ที่อยู่ของโรงเรียน

ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

Email Us

sjsakonnakhon@gmail.com

Call Us

061-0241119