!-- End Header -->

Team

Department [ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ]

นายเด่นดนัย ชัยหมื่น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายเด่นดนัย ชัยหมื่น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายกฤษดา พรหมเมืองขวา

นายกฤษดา พรหมเมืองขวา

นางสาวพลับพลึง ปัญหา

นางสาวพลับพลึง ปัญหา

Saint Joseph

Link

Ministry of Education

-------------------------------------------------------------------------

กระทรวงศึกษาธิการ - MOE

KSP Self-service

-------------------------------------------------------------------------

คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

NSTDA

-------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช ...)

OBEC Channel

-------------------------------------------------------------------------

รับชมสื่อการเรียนการสอนที่มีสาระและมีคุณภาพ

NIETS

-------------------------------------------------------------------------

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

DLIT

-------------------------------------------------------------------------

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)