!-- End Header -->

Saint Joseph

Department

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 /1

Image

นางสาวรัชนี หุนติราช

ครูประจำชั้น

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

  • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
  • : จังหวัดสกลนคร 47000
  • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
  • : www.sjsn.ac.th

1. นางสาวรัชนี หุนติราช [ ครูประจำชั้น ]
2.

Saint Joseph

Department

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 / 2

Image

นางสาวพรพิมล อุ่มจันสา

ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP (หัวหน้าระดับ)

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

  • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
  • : จังหวัดสกลนคร 47000
  • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
  • : www.sjsn.ac.th
1. นางสาวพรพิมล อุ่มจันสา [ ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP (หัวหน้าระดับ) ]

Saint Joseph

Link

Ministry of Education

-------------------------------------------------------------------------

กระทรวงศึกษาธิการ - MOE

KSP Self-service

-------------------------------------------------------------------------

คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

NSTDA

-------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช ...)

OBEC Channel

-------------------------------------------------------------------------

รับชมสื่อการเรียนการสอนที่มีสาระและมีคุณภาพ

NIETS

-------------------------------------------------------------------------

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

DLIT

-------------------------------------------------------------------------

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)