!-- End Header -->

Saint Joseph

Department

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 /1

Image

นางกลิ่นสุรีย์ ไชยทองศรี

ครูประจำชั้น

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1. นางกลิ่นสุรีย์ ไชยทองศรี [ ครูประจำชั้น ]
2. -- [ ครูคู่ชั้น]

Saint Joseph

Department

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 / 2

Image

นางสาวเกษรินทร์ จักรเครือ

ครูประจำชั้น

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1. นางสาวเกษรินทร์ จักรเครือ [ ครูประจำชั้น ]
2.

Saint Joseph

Department

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 / 3

Image

นางสาวนิภากรณ์ เสาว์มนตรี

ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1. นางสาวนิภากรณ์ เสาว์มนตรี [ ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP ]
2.

Saint Joseph

Department

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 / 4

Image

นางสาวทัศพร ด้างถางคำ

ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP
Image

นายกฤษดา พรหมเมืองขวา

ครูคู่ชั้น

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1. นางสาวทัศพร ด้างถางคำ [ ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP ]
2. นายกฤษดา พรหมเมืองขวา

Saint Joseph

Link

Ministry of Education

-------------------------------------------------------------------------

กระทรวงศึกษาธิการ - MOE

KSP Self-service

-------------------------------------------------------------------------

คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

NSTDA

-------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช ...)

OBEC Channel

-------------------------------------------------------------------------

รับชมสื่อการเรียนการสอนที่มีสาระและมีคุณภาพ

NIETS

-------------------------------------------------------------------------

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

DLIT

-------------------------------------------------------------------------

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)