!-- End Header -->

Saint Joseph

Department

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 /1

Image

นางสาวภัชรินทร์ นนท์ภายวัน

ครูประจำชั้น

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1.นางสาวภัชรินทร์ นนท์ภายวัน [ ครูประจำชั้น ]
2. -- [ ครูคู่ชั้น]

Saint Joseph

Department

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 / 2

Image

นายสุระศักดิ์ เชียรพลแสน

ครูประจำชั้น

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1. นายสุระศักดิ์ เชียรพลแสน [ ครูประจำชั้น ]
2.

Saint Joseph

Department

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 / 3

Image

นางน้องพรรณ วงค์กุนา

ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1. นางน้องพรรณ วงค์กุนา [ ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP ]
2.

Saint Joseph

Department

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 / 4

Image

นายวุฒินันต์ สาโยธา

ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1.นายวุฒินันต์ สาโยธา [ ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP ]
2.

Saint Joseph

Link

Ministry of Education

-------------------------------------------------------------------------

กระทรวงศึกษาธิการ - MOE

KSP Self-service

-------------------------------------------------------------------------

คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

NSTDA

-------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช ...)

OBEC Channel

-------------------------------------------------------------------------

รับชมสื่อการเรียนการสอนที่มีสาระและมีคุณภาพ

NIETS

-------------------------------------------------------------------------

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

DLIT

-------------------------------------------------------------------------

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)