!-- End Header -->

Saint Joseph

Department

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 2 /1

Image

นางสาวณัฐวิภา กรณวงศ์

ครูประจำชั้น

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th

1. นางสาวณัฐวิภา กรณวงศ์ [ ครูประจำชั้น ]
2.

Saint Joseph

Department

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 2 / 2

Image

-----

ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP (หัวหน้าระดับ)

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1. ------- [ รูประจำชั้นห้องเรียน IEP (หัวหน้าระดับ) ]

Saint Joseph

Department

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 2 / 3

Image

--------

--------

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1. นางสาวชนกานต์ ลี้พล [ ครูประจำชั้น ]

Saint Joseph

Department

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 2 / 4

Image

--------

--------

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1. นางสาวสุพัฒตรา สุขสบาย [ ครูประจำชั้น ]

Saint Joseph

Link

Ministry of Education

-------------------------------------------------------------------------

กระทรวงศึกษาธิการ - MOE

KSP Self-service

-------------------------------------------------------------------------

คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

NSTDA

-------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช ...)

OBEC Channel

-------------------------------------------------------------------------

รับชมสื่อการเรียนการสอนที่มีสาระและมีคุณภาพ

NIETS

-------------------------------------------------------------------------

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

DLIT

-------------------------------------------------------------------------

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)