!-- End Header -->

Saint Joseph

Department

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 / 1

Image

นางสาววรวี โพธิ์แข็ง

ครูประจำชั้น

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

  • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
  • : จังหวัดสกลนคร 47000
  • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
  • : www.sjsn.ac.th
1. นางสาววรวี โพธิ์แข็ง [ ครูประจำชั้น ]
2. -- [ ครูคู่ชั้น]

Saint Joseph

Department

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 / 2

Image

นางสาวอินทุอร อิ่มอาดูร

ครูประจำชั้นห้องIEP

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

  • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
  • : จังหวัดสกลนคร 47000
  • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
  • : www.sjsn.ac.th
1. นางสาวอินทุอร อิ่มอาดูร [ ครูประจำชั้น ]
2.

Saint Joseph

Link

Ministry of Education

-------------------------------------------------------------------------

กระทรวงศึกษาธิการ - MOE

KSP Self-service

-------------------------------------------------------------------------

คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

NSTDA

-------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช ...)

OBEC Channel

-------------------------------------------------------------------------

รับชมสื่อการเรียนการสอนที่มีสาระและมีคุณภาพ

NIETS

-------------------------------------------------------------------------

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

DLIT

-------------------------------------------------------------------------

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)