!-- End Header -->

Saint Joseph

Department

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3 /1

Image

นางพนิดา พรมจันทึก

ครูประจำชั้น
Image

นางสาวอทิตยา แก้วแสนดี

ครูคู่ชั้น

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th

1. นางพนิดา พรมจันทึก [ ครูประจำชั้น ]
2.นางสาวอทิตยา แก้วแสนดี

Saint Joseph

Department

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3 / 2

Image

นางอรวรรณ เทอำรุง

ครูประจำชั้น

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1.นางอรวรรณ เทอำรุง [ ครูประจำชั้น ]

Saint Joseph

Department

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3 / 3

Image

--------

--------

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1. ----------- [ ครูประจำชั้น ]

Saint Joseph

Department

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3 / 4

Image

นางสาวขวัญธิดา อนุญาหงษ์

ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1. นางสาวขวัญธิดา อนุญาหงษ์ [ ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP ]

Saint Joseph

Link

Ministry of Education

-------------------------------------------------------------------------

กระทรวงศึกษาธิการ - MOE

KSP Self-service

-------------------------------------------------------------------------

คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

NSTDA

-------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช ...)

OBEC Channel

-------------------------------------------------------------------------

รับชมสื่อการเรียนการสอนที่มีสาระและมีคุณภาพ

NIETS

-------------------------------------------------------------------------

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

DLIT

-------------------------------------------------------------------------

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)