!-- End Header -->

Saint Joseph

Department

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 /1

Image

นางธัญญพัฒน์ คะโยธา

ครูประจำชั้น

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1. นางธัญญพัฒน์ คะโยธา [ ครูประจำชั้น ]
2. -- [ ครูคู่ชั้น]

Saint Joseph

Department

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 / 2

Image

นางหงษ์ทอง อุทาลุน

ครูประจำชั้น

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1. นางหงษ์ทอง อุทาลุน [ ครูประจำชั้น ]
2.

Saint Joseph

Department

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 / 3

Image

นางศิริพร ศิริพันธ์

ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1. นางศิริพร ศิริพันธ์ [ ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP ]
2.

Saint Joseph

Department

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 / 4

Image

นางสาวดวงนภา ภารัตนวงศ์

ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP
Image

นายปรีชา ดาวฤทธิ์

ครูคู่ชั้น

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

 • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 • : จังหวัดสกลนคร 47000
 • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
 • : www.sjsn.ac.th
1. นางสาวดวงนภา ภารัตนวงศ์ [ ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP ]
2. นายปรีชา ดาวฤทธิ์

Saint Joseph

Link

Ministry of Education

-------------------------------------------------------------------------

กระทรวงศึกษาธิการ - MOE

KSP Self-service

-------------------------------------------------------------------------

คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

NSTDA

-------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช ...)

OBEC Channel

-------------------------------------------------------------------------

รับชมสื่อการเรียนการสอนที่มีสาระและมีคุณภาพ

NIETS

-------------------------------------------------------------------------

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

DLIT

-------------------------------------------------------------------------

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)